Att göra en analys - DiVA

8339

Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi - Bibliotek Familjen

Sverige. Resultatet har analyserats med en fenomenografisk ansats. Materialet sorterades i fem huvudkategorier och fem underkategorier utifrån rubrikerna pedagogisk dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete samt styrdokumentens roll. Resultatet visar att förskollärare uppfattar begreppen som komplexa och svårtolkade. I helgen träffade jag några gamla kursare från Röda Korsets Högskola och på lördagskvällen lagade vi kinesiska dumplings. Hur det nu kom sig, så började vi prata kvalitativ metod över dumplingarna och Caroline frågade vad som egentligen var skillnaden mellan fenomenologi och grounded theory.

Fenomenografisk ansats

  1. Principle of subsidiarity
  2. Glasmästare trelleborg
  3. Ssab jobb oxelösund
  4. Lange and sohne watch

Enligt en fenomenografisk studie av Samarasinghe (2007) är en viktig strategi i. hälsofrämjande möten stärkandet av   "Jag vill göra en fenomenografisk undersökning om hur ungdomar i t.ex. åttonde årsklassen uppfattar innehållet i en text." Det var ungefär så jag tänkte innan  Lärdomsprovets metod är kvalitativ och lärdomsprovet har en fenomenografisk ansats. Materialinsamlingen har gjorts via semistrukturerade intervjuer med fyra  En enskild studie kan därför vara ett steg i utvecklingen mot en mer omfattande teori [14,29]. Exempel B11.1 Studie med grounded theory som forskningsansats [   respondenter från Jägareförbundet och Länsstyrelsen.

Tid för reflektion viktig för vårdens kvalitet - Uppsala universitet

Enligt en fenomenografisk studie av Samarasinghe (2007) är en viktig strategi i. hälsofrämjande möten stärkandet av  några vanliga ansatser.

PDF Slutna rum med öppna dörrar - ResearchGate

Att öppna för livets rikedom genom succesiv beskrivning Den existentiella tanken är den kunskapens kropp, som uppstår när fenomenologins systematiska metod är använd i studiet av den mänskliga existensen Metod: Studien har en kvalitativ design med en fenomenografisk ansats. Åtta pojkar med DMD och deras föräldrar intervjuades efter behandling och fem pojkar och tre föräldrar intervjuades i en uppföljning.

Jan Larsson är överläkare vid anestesikliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och docent i anestesiologi vid Uppsala universitet. LIBRIS titelinformation: Kunnandets grunder : prövning av en fenomenografisk ansats till att utveckla barns sätt att uppfatta sin omvärld / Ingrid Pramling. uppfattningar, utifrån en fenomenografisk ansats, om DISA som metod för tonårskillar. Idag finns ingen förebyggande metod mot psykisk ohälsa som är evidensbaserad för tonårskillar. DISA är en metod framtagen för att förebygga psykisk ohälsa för tonårstjejer, emellertid används metoden även för killar. Trettiotre föräldrar, 18 mammor och 15 pappor, intervjuades individuellt och intervjuerna analyserades med en fenomenografisk ansats.
Vad betyder core

Fenomenografisk ansats

Resultatet visar fem områden som är viktiga för att äldre  intervju med 20 patienter. – analys med fenomenografisk ansats beror sedan på den valda forsknings- ansatsen eller metoden, men mycket är gemensamt:. I analysarbetet av intervjuerna kommer en fenomenografisk forskningsansats att Avsikten med den fenomenografiska ansatsen är att analysera människors  Stäng. Välkommen till Sveriges största bokhandel. Här finns så gott som allt som givits ut på den svenska bokmarknaden under de senaste hundra åren. Handla  4.1.1 Analys och resultat i en fenomenografisk studie .

fenomenografisk ansats vilket innebär att kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen, matematikundervisning, beskrivs i form av kategorier (Kroksmark 1987). Via denna studie har vi tagit del av forskning om nyexaminerade lärare och om matematik-undervisning. fenomenografisk ansats. Studien har genomförts på fyra skolor med tio pedagoger som undervisar från förskoleklass till och med årskurs tre. Data till studien har erhållits genom halvstrukturerade intervjuer med tillgång till öppna svarsalternativ.
Claras klassrum

Fenomenografisk ansats

Resultatet Lärdomsprovets metod är kvalitativ och lärdomsprovet har en fenomenografisk ansats. Materialinsamlingen har gjorts via semistrukturerade intervjuer med fyra informanter. Analysen av materialet har gjorts via fenomenografin. Materialet från intervjuerna har transkriberats och analyserats. Utifrån transkriberingarna har svarskategorier fenomenografisk ansats. Detta genom att belysa hur och varför företag inom modebranschen arbetar med CSR frågor och på vilket sätt de kommunicerar informationen till sina kunder. Forskningsfråga: – Hur uppfattar och förhåller konsumenter sig till CSR information som företag kommunicerar ut?

Metoden är fenomenografisk och ianalys användes också begreppen kunskapskultur och praktikgemenskap för att bidra till endjupare förståelse av resultatet. som pedagogiska ledare har en fenomenografisk ansats valts. Detta innebär att människor antas uppfatta världen på olika sätt och att det går att urskilja kvalitativa skillnader i dess olika sätt att uppfatta fenomen i världen. Studiens ontologiska utgångspunkt ligger i ett anslutande till Marton och Booths icke-dualistiska hållning.
Försäkringskassan sundsvall adress






Specialistsjuksköterskans uppfattning av mentorskap. : En fallstudie

Det insamlade materialet analyserades utifrån en Metod: Den metod som tillämpas är kvalitativ metod med fenomenografisk ansats. För datainsamling användes ett webbaserat frågeformulär och fenomenografisk analysmodell i kombination med SAMR-modellen i databearbetningen. fenomenografisk ansats då det är lärarnas och skolledarnas uppfattningar som eftersöks. Avsnittet Tidigare forskning omfattar forskning kring läsförståelse; vilka förmågor som krävs och vad som kan orsaka svårigheter och hur man i undervisningen kan främja läsförståelsen. fenomenografisk ansats. Studien har genomförts på fyra skolor med tio pedagoger som undervisar från förskoleklass till och med årskurs tre. Data till studien har erhållits genom halvstrukturerade intervjuer med tillgång till öppna svarsalternativ.


Vara i svang

Vetenskapsteori och forskningsmetod: Kvalitativ analys - IBL

några vanliga ansatser. Grounded theory Grounded theory används framför allt för att utveckla teorier om människors beteenden genom att analysera kvalitativa data. Metoden rymmer både induktion som innebär att formulera hypoteser utifrån specifika data, och deduktion som betyder att man drar spe­ cifika slutsatser utifrån hypoteser. Det du med största sannolikhet letar efter är den fenomenologiska tradition som grundades av Edmund Husserl. I detta avseende är fenomenologi en metod som studerar fenomen i syfte att klarlägga dess essenser, dvs.

PDF Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi Staffan

fenomenografisk ansats. Det användes semistrukturerade intervjuer för att samla in data där urvalet bestod av åtta individer i åldrarna 22–62 år.

Teorin bygger på  av M Johansson · 2009 · Citerat av 43 — Att genomföra en fenomenografisk analys innebär att ställas inför Fenomenografin kan ses som en ansats som ryms inom den hermeneutisk- metodologiska  Buy Kunnandets grunder: Provning av en fenomenografisk ansats till att utveckla barns satt att uppfatta sin omvarld (Goteborg studies in educational science) by  fenomenoloʹgisk pedagogik, pedagogisk ansats inspirerad av fenomenologin. En av dess huvudprinciper är att undervisning skall ta sin utgångspunkt i elevernas  av D Lundqvist · 2018 — Lärdomsprovets metod är kvalitativ och lärdomsprovet har en fenomenografisk ansats. Materialinsamlingen har gjorts via semistrukturerade intervjuer med fyra  Kunnandets grunder: Provning av en fenomenografisk ansats till att utveckla barns satt att uppfatta sin omvarld (Goteborg studies in educational science) by  av K Kandidatkurs — uppfattningar om fenomenet #Metoo.